* Bindesbøl * Toftegaard * Baunegaard * Godrum * Skovgård & Skov Eriksens * Gødsbøl * Vester Amlund * Fiskesøerne & Anneksgaardsskov * Inger´s * Return*

Jagtkonsortiets formål!

Jagtkonsortiet Lindeballe, kaldet Anneksgårdens jægere, er et fornøjelses selskab og ikke et skydeselskab.
Konsortiets formål er, at nyde jagtens glæder, gode venners lag, samt, den fælles interesse for jagt, natur og gode oplevelser.


Jagtkonsortiet:


Jagtkonsortiet har pt. 14 fuldbetalende medlemmer og er ledet af formanden, Kim M. Nielsen.

Etik og moral:

Etik og moral har højeste prioritet, for konsortiets medlemmer. Dette betyder naturligvis, at alle jagtlovens regler skal overholdes, samt, at vi har en fælles etik og moral omkring det, at gå på jagt, samt håndtering af jagtvåben.


Jagtkonsortiets medlemmer, skal til enhver tid påtale og rette uforsvarlige hændelser, ligesom parolen tydeligt skal forklare, konsortiets holdninger omkring etik og moral.

Herunder kan nævnes:
1. Ingen afgivelse af lave skud ind i såterne.
2. Man skal til enhver tid orientere sig om andre jægeres position.
3. Man skyder kokke, ikke høns, og lam frem for rå m.m.
4. Man bliver på sin plads til såten er afblæst.    

Generelle bestemmelser:

Jagtlejen, betales, hvert år senest d. 1. april for hele året, beløbet skal senest være afleveret til Formanden senest 20. marts. og i kontanter eller på det anførte konto nr.
Konsortiet holder hvert år, et møde d. 16. maj kl. 08.00, i jagthytten, her kan meddeles ønske til ændringer.

Det skal meddeles formanden inden 1.1., hvis man ønsker, at udtræde af konsortiet.
Der føres ikke er regnskab.
Der, skal dog, føres regnskab over antal og fordeling af nedlagt vildt og det påhviler skytterne, at indberette afskudt vildt til protokolføren.

Jagtkonsortiets leder.


Jagtkonsortiets leder en enebestemmende omkring optagelse af nye medlemmer.
Jagtkonsortiets leder kan, ved grove brud på sikkerheds- eller etiske regler, bortvise medlemmer og gæster.

 

Ansvarsområdet på efterårsjagterne:

Til hver efterårsjagt vælges to ansvarlige, de har ansvaret for:
-at deltagende medlemmer medbringer i gennemsnit én gæst pr. jagt.
-at der er min. én hund - helst 2-4 med på jagten.
-at jagthytten er klargjort med bl.a. lys, gas, brænde(udlejer) m.v .
-at arrangere forplejning (morgenmad og evt. frokost)
-at meddele alle medlemmer, hvis man selv skal medbringe madpakker

-at afholde parole, lede de forskellige såter og afholde vildtparade.
-at holde aktion over de afskudte dyr.


Fodremesten:


skal, hele året, stå for fodring af vildtet via bl.a. foderautomater.
Der vil, blive udpeget, et antal fodermestre og ansvaret for fodring. Fodring vil gå på omgang, er man forhindret, finder man selv en afløser.


Jagtfiskael:


Konsortiets har normal ingen jagtfiskael, men der kan til lejligheder,

udnævnes en jagtleder..(jagtfiskael)

Jagthytten:

Der er ingen der er ansvarlige for jagthytten.
Jagthyttens vedligeholdelse (hærværk, indbrud, osv.), fortages en dag i april måned, hvor alle medlemmer deltager. Dagen offentliggøres på www.lindeballejagt.dk.

Bukkejagt.


Under forårets bukkejagt, må den enkelte jæger, skyde op til 1 buk.

Den første buk, tilfalder skytten, men føres til regnskabet.
Ved skud, hvor der ikke er leveret dyr og der er mistanke om anskydning, skal der tilkaldes en

swiss hund.  


Efterårsjagterne.


Efterårsjagterne offentliggøres, inden udgangen af august i jagthytten og på www.lindeballejagt.dk.
Det er tilladt at gå alene på ræve-/krondyrjagt, samt ande-/duetræk.
Dog ingen andejagt, ved Fiskesøerne, indtil udgang af november mdr. .

Der må kun skydes med riffel fra særlig anviste poster og kun indenfor de skudvinkler, som anvises for hver post.
Såfremt, der skydes til råvildt, skal det første stykke råvildt være klart forendt, før end der afgives skud til det næste. Dublering af råvildt er således ikke tilladt.
Ræve, Hare og sneppe tilfalder skytten, øvrigt vildt bortauktioneres.


  
 Forslag til Parole.

Parole for fællesjagterne.


·  Når skytter sættes af, hilser man på skytten på begge sider, så man kender placeringen.
·  Alle skal bære røde hattebånd, eller lignende!
·  Der må ikke afgives skud i en vinkel under 45 grader. Er du usikker, så undlad at skyde.
·  Afgivelse af skud til løbende vildt og lavtflyvende fugle, samt Ræv, snepper m.v. må kun ske bagud.
·  Skytterne må skyde, når de er sat af. Husk at ladning foregår med bøssepiben pegende væk fra andre.
·  Skytterne, skal forblive på pladsen, indtil såten er blæst af.
·  Skytter, med hunde, skal have disse koblet, når såten er afsluttet, med mindre, der skal apporteres anskudt vildt. Øvrig apportering foretages, når såten er slut.
·  Der skal gives signal til naboskytter, såfremt en skytte giver sin hund fri.
·  Driverne må kun afgive skud bagud.
·  Der må ikke afgives skud mellem såterne. Alle skal færdes med åben og afladte våben mellem såterne.

Skudafgivelse til vildt:


·  Der må skydes til alt jagtbart vildt. Undtaget herfra er fasanhøne og dåvildt.
·  Det påhviler den enkelte jæger, selv at være bekendt med gældende jagttider på jagtbart vildt. Vi går ud fra, som en selvfølge, af alle kender gældende jagttider.
·  Skud til jagtbart vildt, må kun ske, indenfor de vejledende og anbefalede skudafstande.

Anskudt vildt:

·  Aflivning af anskudt vildt, skal ske straks og på etisk forsvarlig vis.

Patroner:

·  Alle LOVLIGE patroner må benyttes.
·  Patronhylstre skal opsamles og medtages.

Hunde:

·  Hunde, skal generelt, være under den enkelte jægers fulde kontrol. Vi ønsker ikke, hunde der jagende andre steder end hvor de må.
·  Skytterne, skal have hunde, koblet mellem og under afvikling af de enkelte såter. Hunde må kun gives fri for apportering af anskudt vildt.
·  Drivere, skal have hunde koblet, indtil drevet sættes i gang og hunde skal kobles, så snart drevet er slut.

Jagttegn:


·  Der SKAL ved alle fællesjagter, på forlangende, forevises gyldigt jagttegn på jagtlederens anmodning.
Husk vi er her for at have en hyggelig dag!


Knæk og bræk